سرلاک خوری
سرلاک غذای کمکی کودک است و باید در تغذیه ی کودک لحاظ گردد.