فیلتر میوه نوزادی ۱۳Nc1014

تغذیه خوب سلامت نوزاد را بهتر میکند و

همچنین نوزاد طعم و خوشمزگی میوه را بطور کامل حس میکند.

فاقد BPA